Zásady ochrany osobních údajů

 I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /dále jen: „GDPR”/ je AUTO OPAT spol. s r.o., IČ 65411935, se sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky /dále jen: „správce“/. 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Komerční 467, 251 01 Nupaky 

email: vedeni@autoopat.cz 

telefon: 240 200 730 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Kategorie osobních údajů, tedy kategorie k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům jsou zpracovávány správcem v následujících kategorií osobních údajů: 

 1. a) identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a/nebo identifikační číslo; 
 2. b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa; 
 3. c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se např. o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.; 
 4. d) informace ze vzájemné komunikace /komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat/ – např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů; 
 5. e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách; 
 6. f) geolokalizační informace /lokalizační údaje/ – např. informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte; 
 7. g) technické údaje o produktu – např. VIN kód zakoupeného automobilu; 
 8. h) historie obchodování; 
 9. i) obchodní profil; 
 10. j) síťové identifikátory; 
 11. k) informace důležité pro zkoumání vymahatelnosti pohledávek. 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

▪ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

▪ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smluvního vztahu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky /jméno a adresa, kontakt/, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

▪ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

▪ správa uživatelských účtů 

▪ účetní a daňové účely 

▪ plnění ostatních zákonných povinností /poskytování informací orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci dle jejich zákonného zmocnění, tedy orgánům státní správy – správci daně, soudům, orgánům dohledu nad kapitálovým trhem apd./. 

▪ osobní údaje dále mohou být sdíleny v rámci skupiny firem AUTO OPAT, předány agentuře zajišťující průzkum spokojenosti, marketingové agentuře, výrobci produktu, dodavateli, pojišťovnám atp. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas. 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje: 

▪ osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy 

▪ některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím po roce vzniku uchovávané skutečnosti 

▪ osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 10 let od konce smluvního vztahu se správcem 

▪ osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání. 

2. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

▪ podílející se na dodání zboží /služeb/, realizaci plateb na základě smlouvy 

▪ podílející se na zajištění provozu služeb 

▪ zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 1. a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
 2. ▪ jste oprávněn od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. 

▪ máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů; právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 1. b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
 2. ▪ pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů 
 3. ▪ navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 
 4. ▪ správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány; Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 2. ▪ v určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. – mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. 
 3. ▪ správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit – Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 2. ▪ pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu 

▪ námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování 

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

▪ právo na přenositelnost údajů dále zahrnuje právo na předání osobních údajů od jednoho správce k jinému správci; subjekt údajů může své údaje předat jinému poskytovateli služeb 

 1. f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek 
 2. ▪ udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v emailové komunikaci. 

2. Vždy máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/; domníváte-li se, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021. 

AUTO OPAT®

Zásady ochrany osobních údajů 

I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /dále jen: „GDPR”/ je Servis AUTO OPAT s.r.o., IČ 27430961, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Navrátilova 1421/11, PSČ 11000 /dále jen: „správce“/. 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Komerční 467, 251 01 Nupaky 

email: vedeni@autoopat.cz 

telefon: 240 200 730 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Kategorie osobních údajů, tedy kategorie k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům jsou zpracovávány správcem v následujících kategorií osobních údajů: 

 1. a) identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a/nebo identifikační číslo; 
 2. b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa; 
 3. c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se např. o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.; 
 4. d) informace ze vzájemné komunikace /komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat/ – např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů; 
 5. e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách; 
 6. f) geolokalizační informace /lokalizační údaje/ – např. informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte; 
 7. g) technické údaje o produktu – např. VIN kód zakoupeného automobilu; 
 8. h) historie obchodování; 
 9. i) obchodní profil; 
 10. j) síťové identifikátory; 
 11. k) informace důležité pro zkoumání vymahatelnosti pohledávek. 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

▪ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

▪ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smluvního vztahu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky /jméno a adresa, kontakt/, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

▪ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

▪ správa uživatelských účtů 

▪ účetní a daňové účely 

▪ plnění ostatních zákonných povinností /poskytování informací orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci dle jejich zákonného zmocnění, tedy orgánům státní správy – správci daně, soudům, orgánům dohledu nad kapitálovým trhem apd./. 

▪ osobní údaje dále mohou být sdíleny v rámci skupiny firem AUTO OPAT, předány agentuře zajišťující průzkum spokojenosti, marketingové agentuře, výrobci produktu, dodavateli, pojišťovnám atp. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas. 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje: 

▪ osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy 

▪ některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím po roce vzniku uchovávané skutečnosti 

▪ osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 10 let od konce smluvního vztahu se správcem 

▪ osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání. 

2. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

▪ podílející se na dodání zboží /služeb/, realizaci plateb na základě smlouvy 

▪ podílející se na zajištění provozu služeb 

▪ zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 1. a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
 2. ▪ jste oprávněn od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. 

▪ máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů; právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 1. b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
 2. ▪ pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů 
 3. ▪ navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 
 4. ▪ správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány; Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 2. ▪ v určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. – mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. 
 3. ▪ správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit – Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 2. ▪ pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu 

▪ námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování 

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

▪ právo na přenositelnost údajů dále zahrnuje právo na předání osobních údajů od jednoho správce k jinému správci; subjekt údajů může své údaje předat jinému poskytovateli služeb 

 1. f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek 
 2. ▪ udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v emailové komunikaci. 

2. Vždy máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/; domníváte-li se, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021. 

AUTO OPAT®

Zásady ochrany osobních údajů 

I. 

Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů /dále jen: „GDPR”/ je AUTO OPAT CZ s r.o., IČ 65411935, se sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky /dále jen: „správce“/. 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Komerční 467, 251 01 Nupaky 

email: vedeni@autoopat.cz 

telefon: 240 200 730 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kdy identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. Kategorie osobních údajů, tedy kategorie k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům jsou zpracovávány správcem v následujících kategorií osobních údajů: 

 1. a) identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a/nebo identifikační číslo; 
 2. b) kontaktní údaje – např. telefonní číslo a e-mailová adresa; 
 3. c) informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se např. o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.; 
 4. d) informace ze vzájemné komunikace /komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat/ – např. informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů; 
 5. e) fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách; 
 6. f) geolokalizační informace /lokalizační údaje/ – např. informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte; 
 7. g) technické údaje o produktu – např. VIN kód zakoupeného automobilu; 
 8. h) historie obchodování; 
 9. i) obchodní profil; 
 10. j) síťové identifikátory; 
 11. k) informace důležité pro zkoumání vymahatelnosti pohledávek. 

III. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

▪ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

▪ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu /zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů/ podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

▪ plnění smluvního vztahu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky /jméno a adresa, kontakt/, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

▪ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit 

▪ správa uživatelských účtů 

▪ účetní a daňové účely 

▪ plnění ostatních zákonných povinností /poskytování informací orgánům činným v trestním řízení či jiným orgánům veřejné moci dle jejich zákonného zmocnění, tedy orgánům státní správy – správci daně, soudům, orgánům dohledu nad kapitálovým trhem apd./. 

▪ osobní údaje dále mohou být sdíleny v rámci skupiny firem AUTO OPAT, předány agentuře zajišťující průzkum spokojenosti, marketingové agentuře, výrobci produktu, dodavateli, pojišťovnám atp. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl svůj výslovný souhlas. 

IV. 

Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje: 

▪ osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy 

▪ některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 10 let počínaje rokem následujícím po roce vzniku uchovávané skutečnosti 

▪ osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 10 let od konce smluvního vztahu se správcem 

▪ osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání. 

2. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

V. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

▪ podílející se na dodání zboží /služeb/, realizaci plateb na základě smlouvy 

▪ podílející se na zajištění provozu služeb 

▪ zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 1. a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
 2. ▪ jste oprávněn od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. 

▪ máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů; právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 1. b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR 
 2. ▪ pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů 
 3. ▪ navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení 
 4. ▪ správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány; Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
 2. ▪ v určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. – mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. 
 3. ▪ správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit – Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni. 
 1. d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 2. ▪ pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu 

▪ námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování 

e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

▪ právo na přenositelnost údajů dále zahrnuje právo na předání osobních údajů od jednoho správce k jinému správci; subjekt údajů může své údaje předat jinému poskytovateli služeb 

 1. f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek 
 2. ▪ udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v emailové komunikaci. 

2. Vždy máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/; domníváte-li se, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021. 

AUTO OPAT®